Show me the way to Amarillo

Show me the way to Amaryllis … ( Amarillo ) !